Kan de Nederlandse Bank niet meer aansprakelijk gesteld worden?

Vraag:

Is het waar dat De Nederlandse Bank niet meer aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die is veroorzaakt door fouten en onrechtmatige gedragingen van DNB?

Antwoord:

In zekere zin is dat waar. Per 1 juli 2012 is de aansprakelijkheid van de DNB (en ook van de AFM) wettelijk beperkt tot opzet en grove schuld. Deze beperking van de aansprakelijkheid werd door de wetgever gewenst geacht vanwege het toezichthouder dilemma. Bij de uitvoering van hun taken moeten de financiële toezichthouders rekening houden met het belang van de financiële onderneming én met belangen van andere betrokkenen, zoals spaarders en financiële markten. Omdat die belangen tegengesteld kunnen zijn, lopen de DNB en de AFM volgens de wetgever zowel bij ingrijpen als bij niet-ingrijpen aansprakelijkheidsrisicio’s. De wetgever was bang dat de toezichthouders onder druk van deze risico’s onjuiste beslissingen zouden nemen. Om een zuivere uitoefening van de toezichthouderstaken te bevorderen is de aansprakelijkheid van DNB en AMF ernstig beperkt. Deze beperking is neergelegd in art. 1:25d van de Wet op het financiële toezicht. Dit artikel sluit aansprakelijkheid van DNB en AFM uit voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten bij de uitoefening van een taken uit hoofde van de Wft. Alleen wanneer de schade in belangrijke mate het gevolg van opzettelijk onbehoorlijke taakuitoefening of opzettelijk onbehoorlijke uitoefening van bevoegdheden of in belangrijke mate te wijten is aan grove schuld, kunnen DNB en de AFM aansprakelijk zijn.

Deze immuniteit van de financiële toezichthouders geldt overigens niet in alle andere lidstaten van de Europese Unie en kan uiteraard makkelijk tot misbruik door de toezichthouder leiden.

Leave a Reply